دوشنبه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۸۷

روی جلد چاپ اول اتوبوسی به نام هوس

A Streetcar Named Desire


نویسنده: تنسی ویلیامز
انتشارات: نیو دایرکشن 1947
روی جلد: الوین لاستیگ

الوین لاستیگ، در محضر فرنک لوید رایت تلمذ کرد و طراحی روی جلد کتاب در آمریکا را برای همیشه تغییر داد.

هیچ نظری موجود نیست: