یکشنبه، آبان ۰۱، ۱۳۹۰

ویکتور سرژ

بالاخره یک روز پرسید: «روماچکین چی فکر می کنی؟ کی مقصر است، مقصر همهء این چیزها؟»

روماچکین آرام گفت: «مسلم است، آن که قدرتش از همه بیشتر است. اگر خدایی وجود داشت، خدا مسئول این چیزها بود.» و با لبخندی نسبتاً موذیانه اضافه کرد، «خیلی زودیاب و دم دستی است.»