سه‌شنبه، آذر ۲۳، ۱۳۸۹

صدای طهرون

ترانه‏های ضربی

سیزده ترانهء ترونی!

مرتضی احمدی

یادآور مادرِ مادر بزرگ‏هایتان.

ترک سه قویاً توصیه می شود و ترک هشت هم شمرونی است.
هیچ نظری موجود نیست: